Statut SUS

 

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/06 – UPB 1 in 103/07) je ustanovni zbor Socialistične unije Slovenija v Novi Gorici dne………………………….sprejel

 

                                            S T A T U T

 

                                  Socialistične unije Slovenije

 

UVOD - Temeljna zaveza stranke

 

Socialistična unija Slovenije je politična stranka  državljank  in  državljanov Slovenije,  ki  deluje  na  ozemlju Republike  Slovenije, spoštuje temeljne svoboščine in človekove pravice, uresničuje  ustavna  določila  RS po  demokratičnih in pravnih načelih s poslanstvom, da vsem njenim  prebivalcem zagotovi socializem 21. stoletja; socialno, pravično, moderno, razvojno naravno in mednarodno ugledno slovensko državo.

 

Socialistična unija Slovenije utemeljuje zgornje poslanstvo stranke ter naše skupne razvojne vizije za prihodnost  na osnovi znanstvenih dognanj, strokovnih spoznanj, izkušenj socialističnih, socialno-demokratskih  in krščansko socialnih gibanj ter spoštovanja antifašističnih in demokratičnih vrednot evropskih narodov 20. stoletja.

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Socialistična unija Slovenije, s skrajšanim imenom SOCIUS in kratico SUS (v nadaljevanju: stranka) z  udeležbo  na  volitvah  in  drugim  političnim  delovanjem  uresničuje  svoje politične cilje s programom  stranke, kjer se določijo cilji in naloge pri urejanju gospodarskega razvoja, državnih, lokalnih in skupnih zadev.

 

Znak stranke je znak Triglava v modri barvi in v njem so zapisane zlate črke SUS, sledi na desni izpis SOCIALISTI  z velikimi zlatimi  črkami in vse skupaj podčrtano z dvojno modro črto.

 

Slogani stranke so: SOCIUS,SUS-Socialisti,SUS-Socializem 21. stoletja,Socialisti 21. stoletja in skrajšano SUS 21.

 

Pri strankinih  organizacijskih  enotah sta poleg naziva stranke navedena vrsta in sedež organizacijske enote, odbora volilne enote in odbora volilnega okraja. Odbori so praviloma organizirani po volilnih enotah in volilnih okrajih tako kot so ti določeni v volilnem zakonu; vodstvo stranke pa lahko sedež teh organizacijskih enot določi tudi v drugem kraju.

 

Stranka je politična organizacija in pravna oseba s sedežem v Novi Gorici.

 

2. člen

 

Stranka  se  za  uresničevanje  svojih  programskih  usmeritev  in  političnih  ciljev  lahko povezuje tudi s političnimi, interesnimi, stanovskimi, projektnimi in drugimi skupinami, organizacijami, združenji in gibanji v Sloveniji, kot tudi v mednarodni skupnosti.

 

II. ČLANSTVO

 

3. člen

 

Članica oziroma član stranke (v nadaljevanju: član) lahko v skladu z zakonom postane vsaka  državljanka  in  državljan  Republike  Slovenije (RS),  pa  tudi  državljanka  in državljan države članice Evropske unije, ki mu je v Republiki Sloveniji z zakonom priznana volilna pravica in ima nad 18 let, ter sprejema program in statut stranke z izpolnjeno pristopno izjavo.

 

Član stranke, je lahko član tudi druge sorodne politične stranke. Če član stranke želi kandidirati ali sprejema kandidaturo za funkcijo v Slovenski socialistični stranki  mora biti član samo te stranke.

 

Članstvo  nastane  z vpisom  v register  članstva.  Vpis  v register  članstva  se opravi  na podlagi  ustanovne ali pristopne izjave.

 

Komisija za statut in pritožbe lahko v 7 dneh po prejemu pristopne izjave zavrne vpis v članstvo  stranke,  če  dotedanje  delo  in  javno  nastopanje  podpisnice  ali  podpisnika nasprotuje statutarnim in programskim prizadevanjem stranke. Zoper sklep komisije za statut  in  pritožbe  je  možna  pritožba  v  roku  15  dni  na  Nadzorno odbor  stranke,  ki  jo obravnava na svoji prvi naslednji seji. Odločitev Nadzornega odbora  stranke je dokončna.

 

4. člen

 

Član stranke ima pravico, da:

 

oblikuje in uresničuje politiko stranke, je obveščen o delovanju stranke,

 

voli in je voljen v vse organe stranke,

 

kandidira in je kandidiran za uvrstitev na kandidatne liste stranke za volitve v predstavniška telesa,

 

izstopi iz stranke.

 

Član stranke ima dolžnost, da:

 

se ravna po statutu in programu stranke, sodeluje v organih, v katere je bil izvoljen,

 

izvaja naloge, katere je osebno prevzel v okviru delovanja stranke in o tem poroča pristojnim organom stranke,

 

da plačuje članarino.

 

Članstvo v stranki preneha:

 

z izstopom, s smrtjo,

 

z izključitvijo.

 

5. člen

 

Črtanje iz registra članstva se opravi na podlagi:

 

podpisane izstopne izjave, dokazila o smrti člana,

 

izključitvi na podlagi sklepa Komisije za statut in pritožbe ali Sveta stranke.

 

Član  stranke  je  lahko  izključen,  če  huje  krši  statut  stranke  in  deluje  v  nasprotju  s programom in politiko stranke.

 

O izključitvi  člana odloča Komisija  za statut in pritožbe.  Pred dokončnim  odločanjem mora  komisija  za  statut  in pritožbe  dati  članu  možnost,  da  se opredeli  do  navedb  v predlogu za izključitev. Zoper sklep Komisije za statut in pritožbe o izključitvi se lahko član pritoži v roku 15 dni od izdaje sklepa na Nadzorni odbor stranke, ki jo obravnava na svoji prvi naslednji seji. Odločitev Nadzornega odbora stranke je dokončna.

 

6. člen

 

Stranka ima lahko tudi častne člane s pravicami: sodelovati pri delu in aktivnostih stranke in biti obveščen o delu stranke

 

Častni  član  stranke  je  lahko  oseba,  ki  ima  velike  zasluge   za  razvoj   stranke  in demokratičnih idej doma in/ali v svetu ali za razvoj Slovenije.

 

O častnih  članih  je vodena  posebna  evidenca.  Častno  članstvo  podeljuje  in odvzema Svet stranke.

 

III. ORGANI  STRANKE

 

7. člen

 

Organi stranke na državni ravni so:

 

Ustanovni zbor stranke,

 

kongres,

 

Svet stranke

 

Izvršni odbor

 

predsednica oziroma predsednik (v nadaljevanju: predsednik),

 

podpredsednice oziroma podpredsedniki (v nadaljevanju: podpredsedniki),

 

sekretarka oziroma sekretar (v nadaljevanju: sekretar),

 

nadzorni odbor,

 

komisija za statut in pritožbe,

 

volilna komisija.

 

Mandati vseh na kongresu izvoljenih organov in drugih organov stranke trajajo 4 leta. Organi  stranke  na  državni,  regionalni  in lokalni  ravni  lahko  način  svojega  delovanja podrobneje uredijo s poslovniki, ki morajo biti v skladu s tem statutom in drugimi akti

 

stranke.

 

Kongres stranke

 

8. člen

 

Najvišji organ stranke je Kongres stranke. Kongres stranke se sestaja v skladu s potrebami in razmerami v stranki, družbi in državi, praviloma vsaki 2 leti. Kongres stranke skliče Svet stranke.

 

Izredni kongres stranke skliče  Svet stranke najkasneje v 4 mesecih na zahtevo večine svojih članov ali najmanj  polovice okrajnih odborov stranke. Če Svet stranke  Izrednega  kongresa  stranke  ne  skliče  v  predvidenem  roku,  ga  lahko  skličejo odbori volilnih okrajev stranke sami, ki so dali zahtevo za sklic izrednega kongresa stranke.

 

Na izrednem kongresu stranke se obravnavajo samo točke, zaradi katerih je bil kongres sklican.

 

9. člen

 

Sklic  rednega   ali  izrednega   kongresa   stranke  z  gradivom   se  udeležencem   pošlje najkasneje 15 dni pred sklicem kongresa.

 

10. člen

 

Pristojnosti kongresa stranke so:

 

določa politične in druge usmeritve stranke,

 

sprejema program in statut stranke ter njuno spreminjanje in dopolnjevanje, sprejema poročila o delu stranke,

 

odloča o združitvi, razdružitvi ali prenehanju stranke in nasledstvu stranke, na tajnih volitvah voli in razrešuje organe stranke: predsednika stranke, podpredsednike stranke, sekretarja stranke, predsednico oziroma predsednika (v nadaljevanju: predsednik) in člane Sveta stranke, predsednico oziroma predsednika (v nadaljevanju: predsednik) in člane Nadzornega odbora, predsednico oziroma predsednika (v nadaljevanju: predsednik) in člane Komisije za statut in pritožbe,

 

vodi postopke volitev,opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

 

11. člen

 

Kongres stranke sestavljajo:

 

delegatke oziroma delegati (v nadaljevanju: delegati) Odborov okrajnih enot stranke. Pri določanju števila delegatov okrajnih enot stranke je potrebno upoštevati, da ima vsaka okrajna enota stranke  enega delegata.

 

člani Sveta stranke.

 

Svet  stranke

 

12. člen

 

Najvišji organ med kongresoma stranke je Svet  stranke, ki ga sestavljajo:

 

predsednik stranke (1)

 

predsednik Sveta stranke (1)

 

podpredsednika stranke (2)

 

ostali člani izvršnega odbora (4)

 

predsedniki Odborov volilnih  enot (9)

 

sekretar stranke(1)

 

poslanci v Državnem zboru in svetniki v Državnem svetu Republike Slovenije, ki so člani  SSS ter ministri v Vladi Republike Slovenije, ki so člani Socialistične stranke, ter predstavniki v organih EU (evropski svet, evropska komisija in evropski parlament), ki jih na te funkcije kandidira stranka in so njeni člani.

 

Svet stranke      izmed     svojih     članov     izvoli     podpredsednico oziroma podpredsednika  (v nadaljevanju  podpredsednik)  Sveta stranke,  na predlog predsednika stranke.

 

Svet stranke ima najmanj 18 članov.

 

Predsednik Nadzornega odbora, predsednik volilne komisije in predsednik Komisije za statut in pritožbe niso člana Sveta stranke, vendar se obvezno vabijo  na seje, da  lahko  spremljajo  delo Sveta stranke.

 

13. člen

 

Svet stranke se sestaja po potrebi, najmanj pa na vsake 4 mesece. Svet stranke skliče in vodi predsednik Sveta  stranke na lastno pobudo, na zahtevo izvršnega odbora stranke, poslanske skupine, Nadzorne komisije ali najmanj tretjine članov Sveta  stranke.

 

14. člen

 

Na sejo Sveta stranke se vabijo tudi drugi udeleženci, ki lahko prispevajo k kakovosti obravnave posameznega vprašanja, vendar nimajo pravice glasovanja.

 

15. člen

 

Svet stranke:

 

oblikuje politične usmeritve in stališča ter program v obdobju med dvema kongresoma,

 

voli in po potrebi razrešuje predsednika Sveta stranke,

 

voli in po potrebi razrešuje člane izvršnega odbora stranke, če ti niso bili izvoljeni na kongresu stranke.

 

voli in po potrebi razrešuje predsednico oziroma predsednika (v nadaljevanju:

 

predsednik) in člane Volilne komisije,

 

vodi postopke volitev za vse organe stranke na državni ravni, izjemoma vodi postopke volitev za organe stranke na lokalni ravni, kjer niso ustanovljeni odbori okrajnih enot stranke,

 

določi kandidate za volitve v evropski parlament, za volitve predsednika države in kandidatno listo oziroma kandidate za volitve v državni zbor in državni svet, izjemoma vodi postopke volitev za organe lokalnih skupnosti, kjer niso ustanovljeni Odbori okrajnih enot stranke,

 

sklepa o sodelovanju pri posameznih programih in sodelovanju z drugimi političnimi organizacijami,

 

določa višino članarine,

 

sprejema finančni načrt in potrjuje finančno poročilo,

 

skliče redni in izredni kongres ter skrbi za izvedbo predkongresnih priprav, predlaga kongresu kandidate za predsednika stranke in dveh  podpredsednikov stranke, predsednika in člane Sveta stranke, sekretarja stranke, člane izvršnega odbora stranke, predsednika in člane nadzornega odbora stranke ter predsednika in člane komisije za statut in pritožbe,

 

ustanavlja in razpušča delovna telesa na predlog predsednika stranke ali izvršnega odbora stranke. Predlog mora vsebovati: ime in sestavo telesa, njegove pristojnosti, mandat in kandidate za  predsednico oziroma predsednika (v nadaljevanju: predsednik) delovnega telesa,

 

ustanavlja in razpušča Odbore volilnih enot in Odbore okrajnih enot stranke, če ti ne delujejo v skladu s statutom in programom stranke,

 

določa delitveno razmerje finančnih sredstev za Odbore volilnih enot  in organi stranke na državni ravni,

 

spremlja in nadzira delo izvršnega odbora stranke, predsednika stranke, podpredsednikov stranke in sekretarja stranke,

 

rešuje vloge, naslovljene na Svet stranke, spremlja in nadzoruje izvajanje sklepov organov stranke, ustanavlja podjetja, zavode, glasila, revije in zbirke, podeljuje častno članstvo,

 

sprejme Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju stranke,

 

sprejema druge pravilnike in splošne akte stranke,

 

sprejema manjše spremembe in dopolnitve statuta, ki so potrebne zaradi spremembe veljavne zakonodaje in druge manjše spremembe in prilagoditve statuta, če te ne posegajo v pristojnosti, način sklicevanja in pogostost sestajanja organov stranke,

 

imenuje tiste člane Sveta stranke, ki niso kongresno voljeni in dopolni sestavo Sveta stranke, če posamezen član Sveta stranke poda odstopno izjavo ali če se več kot trikrat brez opravičila ne udeleži seje Sveta stranke,

 

imenuje tiste člane organov stranke, ki so kongresno voljeni in predčasno prenehajo

 

opravljati svojo funkcijo in

 

opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

 

Izvršni odbor stranke

 

16. člen

 

Izvršni odbor stranke je politično-operativni organ, ki:

 

neposredno opravlja naloge za uresničitev programa stranke, v skladu z usmeritvami Sveta stranke in kongresa stranke,

 

uresničuje sklepe Sveta stranke ter pripravlja njihove predloge, organizira in izvaja aktivnosti stranke,

 

ureja notranja organizacijska vprašanja v stranki,

 

predlaga kongresu stranke oziroma svetu stranke kandidatno listo za volitve v državni zbor in evropski parlament,

 

ustanavlja stalna ali začasna delovna telesa,

 

imenuje vodjo Odbora volilne enote stranke na predlog večine članov tega odbora,

 

vodi postopke in ureja premoženjsko-pravna razmerja stranke ob morebitnem izbrisu stranke iz registra oziroma ob morebitni združitvi ali razdružitvi stranke in

 

opravlja druge naloge in zadolžitve, ki mu jih naloži Svet  stranke.

 

17. člen

 

Izvršni odbor stranke ima 7 članov,  sestavljajo ga predsednik stranke, 2 podpredsednika stranke, predsednik  Sveta stranke  in  sekretar  stranke.  Preostale  2  člana  izvršnega odbora stranke na predlog predsednika stranke izvoli Svet  stranke.

 

18. člen

 

Izvršni odbor stranke se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat mesečno. Sklicuje ga predsednik stranke, ki tudi vodi njegovo delo.

 

Predsednik stranke

 

19. člen

 

Predsednik stranke:

 

vodi, predstavlja in zastopa stranko v javnosti, sklicuje in vodi seje izvršnega odbora stranke, izvršuje sklepe organov stranke,

 

poroča kongresu in strateškemu krogu stranke o svojem delu in o delu izvršnega

 

odbora stranke,

 

lahko zadrži izvajanje sklepa Izvršnega odbora stranke; o zadržanem sklepu odloči Svet stranke, katerega odločitev je dokončna.

 

20. člen

 

Predsednik stranke lahko vsa ali del svojih pooblastil s pisnim pooblastilom prenese na podpredsednika stranke.

 

Podpredsednika stranke

 

21. člen

 

Stranka ima 2 podpredsednika stranke. Podpredsednika stranke pomagata predsedniku pri vodenju stranke. Podpredsednika  stranke sta posebej zadolžena za določena področja, za katera jih pooblasti predsednik stranke.

 

Podpredsednika  stranke  so  za  svoje  delo  odgovorna  predsedniku  stranke  in  organom stranke.

 

Sekretar stranke

 

22. člen

 

Sekretar stranke organizira strokovno, organizacijsko in administrativno delo za stranko na ravni države. Je neposredno  odgovoren  za organiziranje  notranjepolitičnega  dela v stranki.

 

Sekretar stranke:

 

je predpostavljena oseba zaposlenim delavcem v organih stranke na vseh ravneh organizacije in odloča o pravicah ter obveznostih iz delovnega razmerja,

 

je odgovoren za pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi stranke,

 

je odgovoren za materialno in finančno poslovanje stranke, razen če ni v pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju stranke drugače določeno,

 

pripravlja letni finančni načrt in poročilo, razen če ni v pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju stranke drugače določeno,

 

skrbi za pretok informacij in usklajeno delovanje med organi stranke na ravni državne organizacije in za obveščanje članov stranke in

 

opravlja druge naloge ter izvršuje pooblastila po tem statutu in sklepe pristojnih organov stranke.

 

Delavna telesa stranke

 

23. člen

 

Delavna telesa stranke so strokovno posvetovalni organi stranke, ki obravnavajo posamezne  vsebinske zadeve ter pripravljajo stališča in predloge organom stranke. Na seje  delovnih teles  stranke  se  po  potrebi  vabijo  tudi  drugi  člani  stranke  in udeleženci, ki izkažejo interes pri obravnavi posameznih vprašanj.

 

Predsednika in člane delovnih teles imenuje Svet stranke.

 

Na predlog delovnih teles stranke Izvršni odbor stranke oblikuje druga delovna telesa, ki pokrivajo posamezna področja delovanja Sveta stranke.

 

Nadzorni odbor

 

24. člen

 

Nadzorni odbor  stranke  spremlja  in  nadzoruje  finančno  in  materialno  poslovanje organov stranke na lokalni in na državni ravni organiziranja. O svojih ugotovitvah poroča najmanj enkrat na leto Svetu stranke, obvezno pa takrat, ko Svet stranke sprejema zaključni račun in finančni načrt.

 

25. člen

 

Nadzorni odbor  stranke ima predsednika in 4 člane. Nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli podpredsednico  oziroma podpredsednika  (v nadaljevanju: podpredsednik) na predlog predsednika Sveta stranke. Članstvo v Nadzornem odboru  ni združljivo s članstvom v kateremkoli drugem organu stranke na ravni državne organizacije, razen v Kongresu.

 

Komisija za statut in pritožbe

 

26. člen

 

Komisija za statut in pritožbe ima predsednika in 4 štiri člane. Komisija za statut in pritožbe izmed svojih članov     izvoli     podpredsednico oziroma podpredsednika     (v nadaljevanju: podpredsednik) na predlog predsednika Komisije za statut in pritožbe.

 

Članstvo v Komisiji za statut in pritožbe ni združljivo s članstvom v kateremkoli drugem organu stranke na ravni državne organizacije, razen v Kongresu.

 

Komisija za statut in pritožbe odloča na pobudo članov stranke ali organov stranke. Komisija za statut in pritožbe:

 

daje razlago tega statuta,

 

ocenjuje skladnost aktov stranke s tem statutom in v zvezi s tem daje soglasja, razveljavi tiste določbe aktov stranke, ki niso v skladu s statutom,

 

odloča o izključitvi članice ali člana stranke

 

Zoper sklepe Komisije za statut in pritožbe je možna pritožba na Svet stranke, ki jo obravnava  na svoji prvi seji. Pritožba zadrži izvršitev sklepa. Odločitev Sveta stranke je dokončna.

 

Rok za pritožbo zoper sklep komisije za statut in pritožbe je 15 dni od sprejetja sklepa.

 

Volilna komisija

 

27. člen

 

Volilna  komisija  stranke  je organ  sveta  stranke,  ki ima  predsednika  in 4 člane. Volilna komisija izmed svojih     članov     izvoli     podpredsednico oziroma podpredsednika  (v   nadaljevanju:   podpredsednik)   na   predlog   predsednika   volilne komisije.

 

Volilna  komisija  stranke  skrbi  za  pripravo  volitev  v  predstavniška  telesa  na  lokalni, državni in evropski ravni.

 

IV. DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANOSTI

 

Poslanska skupina

 

28. člen

 

Poslanci stranke, izvoljeni v Državni zbor Republike Slovenije, ustanovijo zaradi skladnejšega  in  učinkovitejšega  dela  stranke  v  državnem  zboru  poslansko  skupino. Poslanci stranke izvolijo vodjo poslanske skupine.

 

Poslanke  oziroma  poslanci  delujejo  v skladu  z ustavo  in zakoni  in  so za svoje  delo odgovorni volivkam in volivcem. Pri svojem delu morajo upoštevati statut in program stranke ter stališča organov stranke na državni ravni.

 

Odbori volilnih enot

 

29. člen

 

Odbori volilnih enot stranke praviloma delujejo na področju volilne enote, kot to določa zakon, ki ureja volitve za poslance v Državni zbor RS. Ko bo Republika Slovenija uzakonila pokrajine ali drugačne volilne enote oz. volilne okraje ,  lahko Svet stranke odloči,  da  se  v  stranki  upošteva  nova organizacijska  razdelitev.

 

Odbor volilne enote  stranke ima 11 članov, sestavljajo ga praviloma predsedniki  odborov  volilnih okrajev  stranke,  ki pripadajo tej volilni enoti. Odbor volilnega okraja lahko izmed sebe, na predlog predsednika, izvolil drugega člana kot svojega  predstavnika v Odboru volilne enote.  

 

Predsednika Odbora volilne enote stranke imenuje Izvršni odbor stranke na večinski predlog članov odbora volilne enote stranke. Prvo sejo Odbora volilne enote skliče   Izvršni odbor stranke oz predsednik stranke.

 

Odbori volilnih okrajev  stranke

 

30. člen

 

Odbor volilnega okraja šteje 7 članov

 

31. člen

 

Organi stranke na ravni volilnega okraj so:

 

zbor  volilnega okraja  stranke,

 

predsednik odbora volilnega okraja stranke,

 

odbor volilnega okraja.

 

32. člen

 

Zbor volilnega okraja stranke sestavljajo vsi člani stranke tega volilnega okraja. Zbor volilnega okraja stranke je sklepčen, če so bili nanj vabljeni vsi člani volilnega okraja, in sicer najmanj sedem dni pred sejo. Zbor volilnega okraja stranke sprejema odločitve z večino navzočih članov stranke.

 

Zbor volilnega okraja stranke se sestaja  po potrebi, najmanj pa enkrat na leto. O delu zbora se vodi zapisnik zbora. Eno kopijo zapisnika se pošlje Izvršnemu odboru  stranke.

 

Zbor volilnega okraja stranke  skliče Odbor volilnega okraja na lastno pobudo; pa tudi na  pobudo vsaj 7 članov stranke. Zbor volilnega okraja se skliče tudi na zahtevo Odbora volilne enote, Izvršnega odbora stranke ali njenega predsednika.

 

33. člen

 

Zbor volilnega okraja stranke:

 

voli predsednico oziroma predsednika (v nadaljevanju: predsednik) in  Odbor volilnega okraja stranke,

 

sprejema program delovanja Odbora volilnega okraja stranke,

 

določa kandidatno listo in kandidate za volitve v organe lokalnih  in občinskih skupnosti.  

 

34. člen

 

Odbor volilnega okraja   stranke   delujejo   samostojno   v   okviru   programa   in   programskih dokumentov stranke. Politične akcije in politične odločitve ne smejo biti v nasprotju s političnimi usmeritvami Sveta stranke.

 

35. člen

 

Odbori volilnih okrajev stranke lahko imajo lastno finančno in materialno poslovanje  v okviru dela  računa,  s  katerim  razpolagajo  in  v  okviru  pooblastil,  ki  jih  določa  Pravilnik  o finančnem in materialnem poslovanju stranke. Predsednice oziroma predsedniki (v nadaljevanju: predsedniki) odborov volilnih okrajev stranke so pooblaščeni za finančno in materialno poslovanje odborov volilnih okrajev stranke v okviru finančnega načrta, sprejetega za posamezni volilni okraj stranke.

 

V. VOLITVE IN IMENOVANJA

 

36. člen

 

Volitve  v  organe  stranke  so  tajne,  vendar  lahko  posamezni  organ  stranke  izjemoma odloči drugače, če statut stranke tega ne določa. Imenovanja so javna.

 

Pri   določanju   kandidatk   in  kandidatov   za   volitve   v  organe   stranke   morajo   biti zagotovljene  enake  možnosti  obeh spolov.  Način  zagotavljanja  enakih  možnosti  obeh spolov določi Svet stranke.

 

Člani organov, individualni organi stranke ter nosilci drugih funkcij v stranki se volijo po opravljenem postopku evidentiranja in kandidiranja.

 

Postopke in merila za predlaganje  in volitve članov organov, individualnih  organov in nosilcev drugih funkcij v stranki določa pravilnik, ki ga sprejme Izvršni odbor stranke.

 

VI. KANDIDIRANJE IN VOLILNA PRAVILA

 

37. člen

 

Pravila za kandidiranje na državnih, lokalnih in drugih volitvah sprejeme Svet stranke  na predlog izvršnega odbora stranke.

 

Pri določanju kandidatk in kandidatov za volitve morajo biti zagotovljene enake možnosti obeh  spolov  v skladu  z zakonom.  Način  zagotavljanja  enakih  možnosti  obeh  spolov določi izvršni odbor stranke.

 

VII. FINANCIRANJE STRANKE

 

38. člen

 

Stranka si materialna in finančna sredstva za svoje delovanje zagotavlja  s prihodki od:

 

članarin,

 

prispevki zasebnikov, pravnih in fizičnih oseb, premoženja, daril in volil,

 

proračunskih sredstev,

 

39. člen

 

Finančno  poslovanje  stranke  na  vseh  nivojih  ureja  poseben  pravilnik,  ki  ga  sprejme svet  stranke.

 

VIII. JAVNOST DELA STRANKE

 

40. člen

 

Delo stranke je javno.

 

Organi stranke obveščajo javnost na javnih sejah, tiskovnih konferencah, s komunikeji, glasili, izjavami za javnosti ipd.

 

Organi stranke, razen kongresa, lahko o internih strankinih zadevah odločajo tudi brez javnosti.

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

41. člen

 

Iniciativni odbor za ustanovitev stranke, ki ga vodi Boris Nemec, vodi vse aktivnosti do sklica ustanovnega zbora stranke.

 

Ustanovni zbor stranke

 

Na ustanovnem zboru stranke v Novi Gorici  se  stranka ustanovi tako, da se sprejme statut stranke, program stranke ter izvoli predsednika stranke ter tri člane  Izvršnega odbora stranke, ki pričnejo takoj po izvolitvi  z delom stranke.

 

Ustanovni zbor izvoli tudi Nadzorni odbor, Komisijo za statut in pritožbe ter volilno komisijo.

 

Izvršni odbor, ki ga vodi predsednik  stranke naknadno kooptira še tri člane v Izvršni odbor, ki niso bili ustanovni člani zbora stranke, da se zagotovi primerno zastopanje članov iz celotne države. Izvršni odbor izvoli izmed sebe še sekretarja stranke in dva podpredsednika stranke.

 

Prvenstvena naloga Izvršnega odbora stranke je čim prejšnja ustanovitev  Sveta stranke. Svet stranke se konstituira z izvolitvijo predsednika Sveta stranke na prvi seji, ki jo skliče predsednik  stranke, ko se zagotovi na konstitutivni seji prisotnost vsaj polovice članov, kot je določeno v 12. členu statuta o sestavi Sveta stranke.

 

Do sklica prvega kongresa stranke delujejo organi stranke, ki jih je izvolil ustanovni zbor stranke ter ostali organi stranke, ki so bili ustanovljeni  v skladu z določili tega člena.

 

Ustanovni člani stranke so ta statut sprejeli s podpisom pristopne izjave in ima začasni značaj do sprejetja statuta na kongresu stranke, ki mora biti sklican najkasneje v enem letu od ustanovnega zbora stranke.

 

Prvo sejo izvršnega odbora stranke skliče predsednik stranke čim prej  po izvolitvi na ustanovitvenem zboru stranke.

 

42. člen

 

Stranka ima v RS   8 odborov volilnih enot s po 11 člani, po enega iz vsakega volilnega okraja. Stranko ima v volilnem okraju posamezne  volilne  enote  odbor volilnega okraja, ki šteje 7 članov stranke. Vseh 88  predsednikov odborov volilnih okrajev izvolijo člani stranke na prvi seji članov stranke (zbor) volilnega okraja. Na izvolitev predsednikov volilnih okrajev daje soglasje Izvršni odbor stranke daje soglasje Izvršni odbor stranke. Ko je v odbor volilne enote imenovanih vsaj polovica članov (najmanj 6 od 11) se konstituira Odbor volilne enote tako, da izvoli predsednika odbora  ter imenuje svojega člana v Svet stranke. Na to imenovanje daje soglasje Izvršni odbor stranke.

 

Vsak  odbor volilnega okraja predlaga svojega kandidata za poslanca v Državni zbor RS volilnega okraja v svoji volilni enoti tako, da bi posamezni kandidat pridobil čim več glasov za stranko na državno zborskih volitvah. Dokončno soglasje za posamezno kandidaturo za poslanca v DZ RS daje Svet stranke.

 

43. člen

 

Obvezne  razlage  tega  statuta  daje  na  predlog  komisije  za  statut  in  pritožbe  med kongresoma Svet stranke.

 

44. člen

 

Do izvolitve sekretarja stranke stranko zastopa v pravnem prometu predsednik stranke.

 

45. člen

 

Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut.

 

46. člen

 

Ta statut začne veljati z dnem sprejetja na ustanovnem zboru  stranke v Novi Gorici.

 

47. člen

 

Z vpisom stranke v register strank postane stranka pravna oseba.

 

                                                Predsednik Socialistične unije Slovenije